Cena nadácie Socia pre Dom Svitania, n. o.

  • Vytlačiť
Vyhlasovateľ
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci


Súťaž je určená mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO), ktoré poskytujú sociálne služby v domácnosti, ambulantne alebo v zariadeniach nahrádzajúcich prirodzené prostredie klientov. Cieľom je podporiť systematické zlepšovanie podmienok života klientov prijímaním takých opatrení, ktoré nevyžadujú veľké finančné investície. Malé, na seba nadväzujúce a prepojené zmeny v metódach a organizácie práce, môžu postupne významne zmeniť postavenie klientov, formovať partnerské vzťahy medzi klientom a pracovníkom, vytvoriť u všetkých zúčastnených pocit komunity. Chceme povzbudiť a verejne oceniť MNO, pre ktoré je spokojnosť klienta so svojím životom tým najobjektívnejším meradlom kvality poskytovaných služieb. Nadácia vyhlasuje súťaž každé dva roky.

Súťaž o CENU NADÁCIE SOCIA bola vyhlásená v marci 2009 v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Uzávierka súťažných návrhov bola 31.apríla 2009.

Súťažné návrhy hodnotila odborná porota v troch súťažných kategóriách: 1. sociálne služby pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách 2. sociálne služby pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím 3. sociálne služby pre seniorov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 29. mája 2009. Priestory hotela Crowne Plaza v Bratislave pomohli dať tomuto večeru slávnostnú a zároveň príjemnú atmosféru stretnutia ľudí, ktorí vedia oceniť kvalitu. Bolo pre nás cťou, že záštitu nad celým večerom prebral holandský veľvyslanec J.E. pán Rob Swartbol.

Víťazi súťaže získali otvorený grant, t.j. účelovo neviazaný finančný príspevok a víťazná organizácia sama rozhodne, na čo ho použije. Grant je financovaný z prostriedkov spoločnosti ING Bank N.V.Ocenené návrhy

Kategória: sociálne služby pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciáchDorka, n.o., Košice

Kategória: sociálne služby pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím V tejto kategória porota ocenila dva súťažné návrhy

AGENTÚRA PODPORNÝCH SLUŽIEB n.o., Žilina

DOM SVITANIA n.o., Jakubov

Nezisková organizácia Dom Svitania pracuje s cieľovou skupinou mladých dospelých občanov s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Pre 18 klientov poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a prácu v troch chránených dielňach. Cieľom organizácie je pripraviť klientov na relatívne samostatné bývanie v podporovanom bývaní a na prácu na podporovanom pracovnom mieste na voľnom trhu práce.

Od založenia neziskovej organizácie Dom Svitania v roku 1997 hľadali jeho zamestnanci optimálnu formu ako čo najlepšie poskytovať služby pre svoju cieľovú skupinu. Svoje zámery a predstavy o poskytovaných službách realizovali transformáciou zariadenia z domova sociálnych služieb na rehabilitačné stredisko. Porota ocenila najmä poňatie sociálnej rehabilitácie ako neformálneho vzdelávania klientov. Domu svitania sa podarilo zaujímavo skombinovať prácu v chránených dielňach so vzdelávaním.

Dom Svitania bol ocenený otvoreným grantom vo výške 2500 €

Kategória: sociálne služby pre seniorov

Vzhľadom na to, že v tejto kategórii sa prihlásili len dve organizácie, porota neudelila v tejto kategórii víťazný grant. Rozhodla sa udeliť Špeciálnu cenu poroty pani Božene Bušovej, riaditeľke neziskovej organizácie Empatia v Bratislave a vysloviť tým ocenenie jej dlhodobého prínosu k rozvoju sociálnych terénnych služieb.