Ďakujeme spoločnosti Schnellecke Slovakia s.r.o. za sponzorský dar vo výške 1 572,70 €, ktorý bol výťažkom z tomboly 11.03.2015. Peniaze využijeme na zveľadenie našich chránených dielní a kreatívneho ateliéru.

Ď A K U J E M E

klienti a zamestnanci Domu Svitania, n. o. Jakubov